Dec 5, 2013

Obituary: Nelson Rholihlahla Mandela (1918-2013)


MADIBA
NELSON RHOLIHLAHLA MANDELA
(1918-2013)


Xelelan’ umfo kaThambo eLusaka nith’ uphuncule uRolihlahla kaMandela.
Nixelele uBiko emangcwabeni, ukuba inkunz’ aseQunu kwesikaBhalizulu ifikile ekhaya!!

Elirhol’ ihlahla unyana kaMandela idelakufa,
Hamba ke Madiba Mandela sakulandela


''Tell the son of Thambo at Lusaka that Rholihlahla of Mandela has slipped off.
Also tell Biko in the graves that the Bull of Qunu from the land of of Bhalizulu has arrived at home!!

Pulling the branch the son of Mandela who fears not death,
Go Madiba Mandela we will follow you''

(Mtuze and Kaschula, 1993:119: 135)

From: 
Noxolo Bobelo. IsiXhosa Poetry on Nelson Rholihlahla Mandela. 
Johannesburg 2008 

No comments: